گچ سفید

لیست مدارس
نام مدرسه شهر نوع مدرسه مقطع جنسیت کد مدرسه
مدرسه نمایندگی آمل امل سمپاد متوسطه دوم پسرانه 76469
مدرسه نمایندگی بندرعباس بندرعباس ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 29735
مدرسه نمایندگی همدان همدان ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 96996
مدرسه نمایندگی بروجن بروجن سمپاد متوسطه دوم دخترانه 19756
مدرسه آیریسک تهران -منطقه 6 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 96230
فرزانگان 1 اراک ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 16266
شهید اژه‌ای 1 اصفهان ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 81152
فرهنگ حاج حسین مکتبی تهران -منطقه 9 غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه 23493
مدرسه المپیاد زیست جام تربت جام سمپاد متوسطه دوم پسرانه 84785
فرزانگان چهاردانگه چهاردانگه سمپاد متوسطه دوم دخترانه 19144
فرزانگان تبریزناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 65172
فرزانگان قزوین ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 36221
فرزانگان تهران -منطقه 2 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 72927
شهید اژه ای نجف اباد سمپاد متوسطه دوم پسرانه 72775
فرزانگان یزدناحیه 2 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 16790
فرزانگان امین 1 اصفهان ناحیه 3 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 35256
علامه حلی ملارد سمپاد متوسطه دوم پسرانه 18023
منظومه خرد رشت ناحیه 2 غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه 18614
هاتف تهران -منطقه 7 غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه 72637
آیت الله خامنه ایی اردکان نمونه مردمی متوسطه دوم پسرانه 97080
فرزانگان دامغان سمپاد متوسطه دوم دخترانه 21947
نمایندگی ایریسک نکا سمپاد متوسطه دوم پسرانه 46305
فرزانگان کرمان ناحیه 2 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 83426
اندیشمندان همدان ناحیه 1 غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه 10384
هاشمی نژاد مشهدناحیه 4 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 27626
شهید بهشتی شیروان سمپاد متوسطه دوم پسرانه 89471
شهید مدنی 1 تبریزناحیه 4 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 98323